noimage

Sevagram Ashram, Mahatma Gandhi’s hut.
18 Aug 2017